Best of the year Tag

เคยเป็นไหมครับที่พอดูงานของตัวเองที่ทำมา ตลอดทั้งปีแล้วรู้สึกกลัวว่า ปีต่อไปจะผลิตงานแบบไหนออกมาและงานที่ว่าจะดีกว่าเดิมหรือเปล่า